• Algemene voorwaarden

 • Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden van Puur Events BV te Amsterdam, waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering van haar leden af te sluiten overeenkomsten met Opdrachtgevers en derden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam:

  Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
  1.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
  1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Artikel 2 Offerte, informatie en inschakeling derden

  2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven.
  2.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
  2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
  2.4 Indien een aanbieding e.d. van Opdrachtnemer niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan sprake is, de in die aanbieding e.d. expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Opdrachtnemer is bevestigd, is hij vervallen.
  2.5 Opdrachtnemer behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever het recht voor de bij haar gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij te herroepen. Een dergelijke herroeping zal onverwijld na de ontvangst door Opdrachtnemer van de aanvaarding geschieden.

  Art. 3 Verplichtingen Opdrachtgever

  3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
  3.2 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan Opdrachtnemer te verstrekken.
  3.3 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
  3.4 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden en Opdrachtnemer de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe Opdrachtnemer gerechtigd is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden, Opdrachtnemer Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.
  3.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten).
  3.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
  3.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bezoeker van een evenement.
  3.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). Opdrachtgever vrijwaart en stelt Opdrachtnemer volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die Opdrachtgever daaromtrent ontvangt.

  Artikel 4 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

  4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
  4.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
  4.3 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
  4.4 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.
  4.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers,
  waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die Opdrachtnemer in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.
  4.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
  4.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
  4.8 Eventuele door opdrachtnemer verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  4.9 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van het betreffende evenement.
  4.10 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorg dragen.

  Artikel 5 Reclame

  Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend binnen 30 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.

  Artikel 6 Overmacht

  Omstandigheden welke niet aan Opdrachtnemer te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen en (iii) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Opdrachtnemer behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). Opdrachtnemer adviseert Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

  Artikel 7 Prijs, betaling en annulering

  7.1 De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  7.2 Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
  7.3 Als de opdrachtnemer het aanbod van de opdrachtgever aanvaardt, zendt de opdrachtnemer, na de retourontvangst van de ondertekende kopie van het bevestigingsformulier, een factuur van tenminste 75% van het totaalbedrag. Deze factuur dient door de opdrachtgever binnen 21 dagen na de factuurdatum en in ieder geval voor de datum dat het evenement gaat plaatsvinden voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is kan de opdrachtgever de toegang ontzegd worden.
  7.4 Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.
  7.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
  7.6 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.
  7.7 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan de navolgende kosten aan Opdrachtnemer te voldoen, in geval van annulering:
  a) in de periode tot 9 maanden voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 65% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  d) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
  e) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en
  f) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.
  7.8 Van een annulering is niet alleen sprake wanneer de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk vervalt. Er is ook sprake van een annulering en bovenstaande wanneer het aantal deelnemers meer dan 10% negatief afwijkt van het gereserveerde aantal bij de definitieve boeking.
  7.9 Tot tien werkdagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.
  7.10 Indien op het moment van annulering de schade van Opdrachtnemer hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 7.5 in deze algemene voorwaarden, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Opdrachtnemer te vergoeden.

  Artikel 8 Beëindiging en ontbinding

  8.1 Onverminderd de aan Opdrachtnemer verder toekomende rechten is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: – Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst; – Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.
  8.2 Bij de losse verkoop van tickets voor arrangementen tijdens bijzondere evenementen als Sail Amsterdam en Koningsdag is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer er onvoldoende tickets voor een arrangement zijn verkocht. Het aantal tickets dat aangemerkt wordt als ‘onvoldoende’ is door opdrachtnemer te bepalen. Bij annulering van een arrangement door opdrachtnemer wordt een passend alternatief arrangement aangeboden door opdrachtnemer of kan de opdrachtgever er voor kiezen het betaalde bedrag voor de tickets teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening door de opdrachtnemer.
  8.3 In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van Opdrachtnemer en dienen door deze te worden afgehaald.
  8.4 Indien Opdrachtnemer (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding (waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld in artikel 6) reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Opdrachtnemer na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

  9.1 Opdrachtnemer is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
  9.2 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, de werknemers van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.
  9.3 Door het in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
  9.4 Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mag Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.
  9.5 Zonder toestemming van Opdrachtnemer zullen geen geluids- of beeldopnamen van een evenement / activiteit of een in het kader van de Overeenkomst optredende Artiest worden vervaardigd. Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van Opdrachtgever.

  Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

   

 • Terms and conditions

  Article 1 Applicability of Terms and Conditions

  1.1 These Terms and Conditions will apply to every offer, tender and agreement between the Contractor and the Client.
  1.2 If a provision of the Terms and Conditions is found to be invalid or is declared void, this will not affect the validity of the remaining provisions. In that case, a provision will be introduced to replace the provision that is invalid or has been declared void that will, as far as possible, approximate the intention of the parties.
  1.3 The applicability of general terms and conditions of the Client will be expressly rejected.

  Article 2 Tenders, information, and engaging third parties

  2.1 Offers, quotations, cost estimates, etc. made by the Contractor will not be binding, unless the Contractor has specified otherwise in writing.
  2.2 All information provided by the Contractor and/or specifications will involve approximations, unless expressly indicated otherwise and in writing.
  2.3 The Contractor will be entitled to engage third parties in order to perform the commission.
  2.4 The offer will expire if it has not been confirmed by the Client with a written order or e-mail within 14 days after the offer has been received.
  2.5 The contractor reserves the right, even after acceptance of the offer by the Client, to withdraw from the order or issued contract whenever the Contractor seems necessary.

  Article 3 Client’s Obligations

  3.1 Unless otherwise agreed in writing, the Client will provide adequate measures at its own expense to ensure safety at the location where the commission is performed (including, but not limited to security for artists, staff and visitors). If arrangements have already been made with regard to the aforementioned measures, the Contractor will nevertheless be entitled to specify additional requirements at any time, should circumstances so require.
  3.2 The Client commits to ensure all risks associated to the event, including the work and / or actions and / or omissions of third parties engaged by the contract.
  3.3 The Client must provide the Contractor in a timely manner with any information that it knows or should have known to be necessary for the performance of the commission. The Client will be responsible for the accuracy and completeness of the information that it provides.
  3.4 The Client will not be entitled to any form of compensation, if (a) the Client wholly or partly fails to satisfy its obligations as set out in Article 3.1 and/or 3.2 of these Terms and Conditions and the Contractor wholly or partly cancels the commission (as the Contractor is entitled) and/or (b) the Client wholly or partly fails to satisfy its obligations as set out in Article 3.1 and/or 3.2 of these Terms and Conditions, the Contractor subsequently info
  rms the Client of this breach in writing and the Client still wishes to continue the agreement.
  3.5 The Client will be responsible for the payment of contributions for use of intellectual property rights of third parties (including, but not limited to Buma Rights, the Dutch Performance Rights Organisation).
  3.6 Unless otherwise agreed in writing, the Client will be responsible for researching and obtaining the necessary third – party consents and/or permits.
  3.7 The Client will be responsible for the acts and omissions of the third parties that are engaged and/or invited and thus involved in the commission, as visitor of an event.
  3.8 Client is responsible for any tax consequences and/or payment (of retrospective charges) resulting from the Work-related Costs Scheme. Client will indemnify and compensate the Contractor entirely for related third-party claims received by the Client.

  Article 4 Liability of the Contractor

  4.1 The Contractor is entitled to contract third parties.
  4.2 The Contractor will not be liable for damages of any kind, resulting from an assumption based on incorrect and/or incomplete information proffered by the Client.
  4.3 The Contractor will only be liable for damages (i) if such damage is covered by its liability insurance and up to the amount that is paid by its insurance policy plus the excess
  or (ii) if there is intent or gross negligence on the part of the Contractor or its management.
  4.4 If (i) there is no question of intent or gross negligence or (ii) the insurance does not pay out, and yet the Contractor is still liable, then this liability is limited to only direct damages (which expressly exclude liability for indirect damages), with a maximum of € 25,000.
  4.5 The Contractor shall never be held liable for damage caused by (a defect or wrongful act / omission) third party service providers and / or suppliers, also including the staff of service providers and / or suppliers, which the Contractor in connection with or for the benefit of the implementation of – part of – the agreement has contracted.
  4.6 All rights of claim and other rights that the Client may have for whatever reason vis-à-
  vis the Contractor should be received in writing by the Contractor within 12 months after the date the Client became aware of this or reasonably could have been aware of this, failing which these rights will lapse.
  4.7 The Client will indemnify the Contractor against claims of third parties (including, but not limited to participants and visitors) who suffer damages in connection with the performance of the commission.
  4.8 Advice given by the Contractor is always non-binding, the decision to follow said advice will be at the Client’s own expense and risk.
  4.9 The Client will not be liable for the attendance of participants at the event concerned.
  4.10 The Contractor will not be liable for damage to goods that the Client makes
  available. The Client will ensure that adequate insurance is in place.

  Article 5 Complaints and claims

  All complaints and claims must, on penalty of forfeiture of rights, be submitted in writing to the Contractor within 30 days after they have become known or could have become known.

  Article 6 Force Majeure

  Circumstances which are beyond the Contractor’s control, which are such that compliance with the agreement cannot reasonably be required or required to the full extent (such as, but not limited to (i) extreme weather, (ii) the withdrawal of one or more permits and (iii) national mourning) gives the Contractor the right to dissolve the agreement wholly or partially and/or to suspend the agreement without any obligation to pay compensation. In that case, the Contractor is still entitled to its commission fee (including, but not limited to costs of third parties engaged by it). The Contractor advises the Client to insure against these risks.

  Article 7 Price, payment and cancellation

  7.1 The agreed price (commission fee) does not include VAT or any other government levies, unless otherwise agreed in writing.
  7.2 In case of changes made by or made on behalf of the Client which result in higher costs than included in the initial quotation, the Client will be charged extra.
  7.3 If the contractor accepts the offer of the client, the contractor shall, after receipt of the signed copy of the confirmation form, sent an invoice of at least 75% of the total agreed amount. This invoice has to be paid by the client within 21 days after the invoice date and in any event prior to the date that the event will take place. If this is not the case, the client may be denied access.
  7.4 The Client must at all times guarantee secure payment of all that is owed at the first request of the Contractor.
  7.5 Unless otherwise specifically agreed in writing, payment must be made within the payment period as stated on the invoice. The payment period is a deadline. The Client is not entitled to defer or settle any payment.
  7.6 If payment is not received before the deadline has expired, the Client will be in default. It will owe the statutory commercial interest (part of a month counting as a full month) and extrajudicial collection costs of 15% of the principal amount, with a minimum of € 350.
  7.7 The Client may only cancel the commission in writing. The Client will pay the following costs to the Contractor:
  a) 30 % of the total commission fee (as in force at the time of cancellation), for a cancellation in the period until 9 months before the start time/date;
  b) 50 % of the total commission fee (as in force at the time of cancellation) for a cancellation in the period lying between 9 and 6 months before the start time/date;
  c) 65 % of total commission fee (as in force at the time of cancellation) for a cancellation in the period lying between 6 and 3 months before the start time/date;
  d) 75% of the total commission fee (as in force at the time of cancellation) for a cancellation in the period lying between 3 and 2 months before the start time/date;
  e) 85% of the total commission fee (as in force at the time of cancellation) for a cancellation in the period lying between 2 months and 1 month before the start time/date; and
  f) 100 % of the total commission fee (as in force at the time of cancellation) for a
  cancellation within one month of the start time/date. The commission fee is the amount stated in the agreement plus subsequently agreed mutations.
  7.6 The cancellation conditions also apply when the number of participants deviate more than -10% from the initial agreed amount mentioned in the contract.
  7.7 The final number of participants can adjusted up to ten working days before the event, with a maximum deviation of -10%. This number will be the final number for the invoice. By reducing the number of participants (with a maximum deviation of 10%) the variable costs will be deducted from the invoice. If the number of participants on the day of performance is higher than the number given, this will be invoiced at the agreed price per person as mentioned in the contract.
  7.8 If at the time of cancellation, the Contractor’s damage exceeds the cancellation compensation as set out in Article 7.5 of these Terms and Conditions, the Client must pay this greater amount to the Contractor.

  Article 8 Intellectual Property Rights

  8.1 The Contractor has or will have exclusive ownership of all existing and future intellectual property rights (including, but not limited to copyright) relating to or arising from work (in whatever form, including but not limited to developed ideas, proposals, designs and concepts) that the Contractor develops and/or has had developed for the commission. The Client obtains these rights of use for the duration of the commission.
  8.2 The Client will respect the intellectual property rights of third parties. If the Contractor, by any acts and/or omissions of the Client, infringes on the intellectual property rights of third parties, the Client will indemnify the Contractor, the employees of the Contractor and/or third parties engaged by the Contractor at first request.
  8.3 By providing the Contractor with materials or works of any kind in the context of the commission, the Client gives the Contractor unconditional permission to use these materials and works in any way, in as much as this is reasonably required to perform the commission well.
  8.4 The Client and third parties involved in the commission are entitled to make audio, photo and/or video recordings of the commission, unless the Contractor has expressly
  specified otherwise in writing. The audio, photo and/or video recordings may not be used by the Client and third parties involved in the commission may not be used in internal and external communications without the prior written consent of the Contractor.
  8.5 Without the consent of the Contractor no soundrecording or picture will be manufactured of an event / activity or Artist acting during the event. Client shall at all times comply with any third-party rights in the context of the during the implementation of the Agreement used materials, works, performances, ideas, suggestions, concepts or methods. Any license fees in relation to the use of these objects, materials, works, performances, ideas, suggestions, concepts or methods, including, but not limited to claims of organizations such as Buma / Stemra and SENA, are not included in the Fee unless expressly agreed otherwise in writing, and shall be the responsibility of the Client.

  Article 9 Applicable law and competent court

  All legal relationships between the Contractor and the Client are governed by Dutch law. Only the court of the district in which (the registered office of) the Contractor is located, has jurisdiction to hear disputes between the parties knowledge.

 • puurevents.nl © 2016 | Algemene voorwaarden